Điều khoản và Điều kiện (“Điều khoản”)

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 9 năm 2017

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi sử dụng trang web https://visaheme.com (“Dịch vụ”) do Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn HERMES điều hành (“chúng tôi”, “chúng tôi” , hoặc “chúng tôi”).

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được điều kiện dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì bạn không thể truy cập vào Dịch vụ. Điều khoản & điều kiện được tạo bởi Điều khoản Thỏa thuận đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn HERMES.

Liên kết tới các trang web khác

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HERMES.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HERMES không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, các chính sách bảo mật, hoặc các thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn HERMES sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm Các Điều Khoản.

Tất cả các điều khoản của các Điều khoản mà theo bản chất của chúng nên tiếp tục chấm dứt sẽ tiếp tục chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Luật chi phối

Các Điều khoản này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật của Việt Nam, không phụ thuộc vào các điều khoản xung đột về luật pháp.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Các Điều Khoản này sẽ không được xem là sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi có ý nghĩa, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 15 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Điều khoản và Điều kiện của https://visaheme.com